advies & aanplant

Hoewel het niet onze ambitie is de tuinarchitect overbodig te maken, denken wij graag met u mee bij het inrichten van uw tuin, althans waar het bomen betreft. Welk resultaat had u op middellange en lange termijn voor ogen, welke boomsoorten had u daarvoor in gedachten, met welke factoren in en rond de tuin moet worden rekening gehouden…?

In ons advies kruisen wij uw antwoorden op deze vragen met onze expertise: wat is de te verwachten grootte, hoe breed en dicht wordt de kroon, is er verhoogd risico voor ziektes en aantastingen, zijn de benodigde groeifactoren, bijvoorbeeld bodemsoort, zuurte- en vochtigheidsgraad, zonlicht of schaduw, etc., in voldoende mate aanwezig, zijn er op termijn veiligheidsrisico’s te verwachten…?

Op basis van zo’n doorlichting doen we suggesties of stellen we alternatieven voor die onze technische opmerkingen naadloos doen aansluiten op uw esthetische doelen.

Het spreekt vanzelf dat u ook voor de uitvoering van uw plan bij ons terecht kunt. De gekozen boomsoorten worden door ons in de juiste maat besteld bij gerenommeerde kwekerijen. Voldoet de geleverde waar niet aan onze kwaliteitseisen dan worden ze zonder pardon geweigerd. Op die manier garanderen wij de aanplant van een volgens de regels van de kunst gekweekte boom tegen een juiste prijs.

De boom wordt vervolgens op de correcte wijze geplant en indien nodig van de meest geschikte steun voorzien. Dit mag triviaal klinken, maar de ervaring leert dat hier geregeld fouten worden gemaakt die het goed aanslaan van de boom bemoeilijken of zelfs verhinderen.

U krijgt van ons nog nuttige en wetenswaardige informatie over de aangeplante bomen en advies over onderhoud en snoei.

Back to links

onderhoud & snoei

Een volwassen boom die in goede gezondheid verkeert en op de juiste plaats staat, behoeft op zich weinig zorgen. Maar om tot deze toestand te komen is het nodig de nieuw aangeplante boom in zijn groei te begeleiden.

Nadat de boom, meestal na enkele jaren, voldoende is aangeslagen kunnen we tot begeleidingssnoei overgaan. Hierbij worden probleemtakken tijdig gecorrigeerd of verwijderd. Ook is het de bedoeling de boom naar de ‘gewenste’ vorm te leiden en toekomstige hinder of onveiligheden te voorzien en nu reeds te remediëren. Ontwikkelingen die op latere leeftijd tot problemen zullen leiden, laten zich nu nog gemakkelijk bijsturen. Hoe kleiner de snoeiwonde, hoe kleiner de kans op infectie en aantasting.

Voor volgroeide bomen voorzien we onderhoudssnoei, wat hoofdzakelijk het verwijderen van dood hout, het aanpakken van probleemtakken en het wegnemen van veiligheidsrisico’s inhoudt. Het is essentieel dat ook deze vorm van snoei gebaseerd is op wetenschappelijke inzichten. Al te vaak worden bomen getopt of gekandelaard, takken tot tegen de stam afgezaagd of snoeit men simpelweg met een verkeerde snede. De eigen wijze van groei van de boom maakt hem op die manier echter bijzonder kwetsbaar voor het inrotten van stam en gestel en voor compensatiegroei van slecht aangehechte takken. Uiteindelijk zullen ernstige risico’s voor de veiligheid en voor het overleven van de boom ontstaan. Larbor zal u zo’n ingrepen afraden en alternatieven voorstellen.

Daarmee is meteen de reden aangegeven waarom boomwerk meestal klimwerk is: een boom wordt best van buiten naar binnen gesnoeid. Overigens is ook het tijdstip niet onbelangrijk en is het beste moment om de meeste - er zijn uitzonderingen - bomen te snoeien de late lente en de zomer, in tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht.

Back to links

diagnose

Uw boom komt niet zo goed meer in blad, de scheuten schieten niet meer zo gewillig als voorheen, het loof heeft last van insectenvraat, er groeien zwammen op de stam en er dreigt een forse tak uit te breken…

Zoals elk levend wezen kan ook een boom te lijden hebben onder omstandigheden die een verminderde conditie veroorzaken, wat vervolgens zijn vatbaarheid voor ziekte en aantastingen vergroot. Deze ziektetoestand kan dan leiden tot structurele gebreken van wortels, stam en takken met de bijhorende risico’s zoals het uitbreken van takken, het breken van de stam of ontworteling.

Als u vermoedt dat er wat met de boom aan de hand is, kan u op ons een beroep doen om een diagnose te stellen en een risico-analyse en een plan van aanpak te maken. Voor de meeste bomen volstaat een Visual Tree Assessment, een gesystematiseerd onderzoek van symptomen. Desgewenst wordt hiervan verslag opgemaakt, bijvoorbeeld ten behoeve van de verzekeringsmaatschappij.

Wij overlopen met u onze vaststellingen, voorzien u van uitleg over boombiologie, conditie, aandoening en risico’s en bekijken welke maatregelen we kunnen treffen. Grosso modo kan het gaan om conditieverbetering, maatregelen gericht op een specifieke aandoening, het beperken van veiligheidsrisico’s via ingrepen en monitoring. Indien de boom niet meer te redden is of de veiligheid in het gedrang is, kunnen we overgaan tot vellen of demonteren.behandeling

Als de algemene conditie van de boom vermindert, is dit zeer vaak het nefaste gevolg van een verandering die zich in zijn omgeving heeft voorgedaan. De eerste taak van de deskundige bestaat erin te proberen te achterhalen of er zich in het recente of verdere verleden zich iets heeft voorgedaan wat tot de toestand van de boom heeft geleid.

Larbor overloopt met u de meest gangbare oorzaken van conditieverlies voor het type boom waarmee we van doen hebben. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de verdichting van de grond na de aankoop van een zitmaaier, een grondverhoging rond de stam of verwonding van de wortels na recente grondwerken, een plotse verandering in de grondwaterstand naar aanleiding van bouwwerken, enzovoort.

Is het mogelijk op deze manier een eenduidige oorzaak te achterhalen, dan is de behandeling erop gericht om ze weg te nemen en conditieverbeterende maatregelen te nemen. Lukt dat niet, dan nog kan besloten worden over te gaan tot een algemene verbetering van de standplaats, die sowieso de conditie van de boom ten goede zal komen.

Tegelijkertijd met het verbeteren van de algemene conditie van de boom, wordt gekeken naar hoe de specifieke ziekte, aantasting of plaag het best bestreden kan worden. Dit is jammer genoeg niet altijd mogelijk, maar dat betekent niet dat de boom het onmiddellijk zal begeven. Larbor geeft u in dit geval een duidelijke prognose en biedt u een overzicht van de mogelijkheden die er nog resten. We stellen daarbij de veiligheid voorop en proberen deze in de mate van het mogelijke aan het behoud van de boom te paren.

Concreet betekent dit dat we bij actueel gevaar de veiligheid voorop stellen en kunnen adviseren de boom te vellen. In andere gevallen kan de boom, mits enkele voorzorgsmaatregelen en goede opvolging, het nog tientallen jaren uithouden zonder noemenswaardige problemen.

Gevaren die voortvloeien uit verminderde conditie of aandoeningen, eigen zijn aan leeftijd en aftakeling of geassocieerd zijn met structurele gebreken kunnen meestal verminderd worden. Een meer intensieve snoei die de belasting van takken en stam wegneemt is een van die mogelijkheden. Bestaat het risico op het uitscheuren van een tak die tot het skelet van de boom behoort, dan kan het gevaar daarvan worden weggenomen door het verankeren van de kroon.

Back to links

vellen & demonteren

Bij Larbor kan u ook terecht voor het wegnemen van bomen. Daar waar er voldoende ruimte is om hem gecontroleerd te laten vallen, is vellen de snelste, efficiëntste en goedkoopste oplossing.

Is die ruimte er niet of riskeert het vellen voor schade te zorgen, dan kunnen we de boom demonteren. We beklimmen de boom met klimsporen en halen hem stuk voor stuk uiteen. Is er onder de boom geen ruimte om de onderdelen te laten vallen, dan laten we die een voor een gecontroleerd naar beneden komen met touwen. Dit is het meest arbeidsintensieve proces, maar garandeert een schadeloze oplossing.

Meestal staat men verbaasd over hoeveel houtafval men bekomt na snoei of afbraak van bomen. Indien u wenst kan u dat zelf opruimen of ervoor kiezen dat meteen door Larbor te laten doen. Stammen en dikkere takken kunnen worden meegenomen of ter plaatse tot brandhout verwerkt. Dunnere takken en gebladerte kan verhakseld worden. Overblijvende wortels en stronken kunnen worden uitgegraven of uitgefreesd.

Back to links
Thumbnail Image 1

advies & aanplant

Bij Larbor kunt u terecht voor uitgebreid advies over bomen bij het plannen en inrichten van uw tuin. Wij bekijken samen met u wat het gewenste eindresultaat is en welke bomen daarvoor geschikt zijn. Uiteraard kunnen wij u daarna ook helpen bij de uitvoering van uw plannen. Wij leveren enkel bomen van de hoogste kwaliteit, zorgen voor een correcte aanplanting en geven u verder informatie over onderhoud en snoei.

Meer

Thumbnail Image 1

onderhoud & snoei

Het snoeien van bomen is een discipline op zich. Als dat niet vakkundig gebeurt, kunnen risico’s ontstaan voor de conditie van de boom of voor de omgeving. Bij jonge bomen bieden wij begeleidingssnoei: de boom wordt naar de gewenste ‘vorm’ geleid en eventuele problemen worden tijdig gecorrigeerd. Eenmaal de boom volgroeid, volstaat onderhoudssnoei, waarbij dood hout, probleemtakken en veiligheidsrisico’s worden aangepakt.

Meer

Thumbnail Image 1

diagnose & behandeling

Elke boom kan te maken krijgen met een verminderde conditie of structurele gebreken, bijvoorbeeld door problemen in de bodem, ziektes of aantastingen. Via een systematische inventarisatie van de symptomen stellen wij een diagnose, een prognose en een risicoanalyse op. Op basis daarvan wordt de boom behandeld. Is de boom niet meer te redden of zijn de risico’s voor de veiligheid te groot, dan dient hij te worden verwijderd.

Meer

Thumbnail Image 1

vellen & demonteren

Larbor zorgt ook voor de deskundige verwijdering van bomen. Als er voldoende ruimte is om een boom gecontroleerd te laten vallen, is vellen de snelste, efficiëntste en goedkoopste aanpak. Is die ruimte er niet of zijn er te veel risico’s, dan demonteren wij de boom. Daarbij wordt hij al klimmend afgebroken en worden de takken en stamstukken voorzichtig neergelaten. Dit – weliswaar arbeidsintensievere – proces garandeert altijd een schadeloze oplossing.

Meer